หน่วยงานมีการตอบสนองต่อเรื่องร้องเรียน และข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียน


          ไตรมาสที่ 2
                       1.  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ทราบ ภายใน 15 วัน
                            มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด  รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)

                       2.  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์   ปัญหา / อุปสรรค
                            และแนวทางแก้ไข เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                       3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข  
                           (แนบตามข้อ 2.) รอบ 6 เดือน ( 1 ตุลาคม 2564 – 30 มีนาคม 2565)
                                3.1  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ  ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
                                3.2  สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                       4. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

          ไตรมาสที่ 4
                        1.  บันทึกข้อความรายงานผลการดำเนินงานเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนให้ผู้ร้องเรียน ทราบ ภายใน 15 วัน
                             มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน จำนวน 1 ชุด  รอบ 12 เดือน (1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)

                        2.  บันทึกข้อความรายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนที่มีการวิเคราะห์  ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข
                            เสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบ มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                        3.  รายงานสรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียน รอบ 6 เดือน ที่มีการวิเคราะห์ปัญหา / อุปสรรคและแนวทางแก้ไข      
                            (แนบตามข้อ 2.) รอบ 12 เดือน ( 1 เมษายน 2565 – 31 สิงหาคม 2565)
                              3.1  สรุปผลการดำเนินงานเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ ของเจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงาน
                              3.2  สรุปผลการดาเนินงานเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ
                        4.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^