วิสัยทัศน์

                                     


                              “มุ่งผลสัมฤทธิ์ พัฒนาระบบสุขภาพ ยึดหลักธรรมาภิบาล ทำงานอย่างมืออาชีพ”

^