Personnel

ผู้บริหาร

 • thumbnail

  นายสุเทพ วรรณา

  สาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

 • thumbnail

  นายทรงพล บุญเที่ยงตรง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา สำราญพันธุ์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา กำแพงงาม

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

กลุ่มงานบริหาร

 • thumbnail

  นายณประวีร์ ณัฐวรศาสตร์

  ผู้ช่วยสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน

 • thumbnail

  นางสาวณัฐธิญาน์ ภักดี

  เจ้าหน้าที่ธุรการ

 • thumbnail

  นายถาวร ไตรวิสุทธิ์

  พนักงานทั่วไป

กลุ่มงานส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรค

 • thumbnail

  นางสาวสิริธร ช้างทอง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

^