หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน และมีการรวมกลุ่มในนามชมรม STRONG

มาตรการเพื่อจัดการความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
      1. บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง / ข้อสั่งการ / ประกาศ และมีการขออนุญาต
           นำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน หรือสื่อสารเผยแพร่ในช่องทางอื่น

      2.  แนวทางการปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมที่ชัดเจน เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน  ของหน่วยงาน ที่มีความสอดคล้องตามบทวิเคราะห์
           ความเสี่ยงเกี่ยวกับ ผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงานที่ได้จากข้อ MOIT 18

      3.  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
      4.  บันทึกข้อความรับทราบการกำกับติดตาม และรายงานผลการดำเนินงานตาม แนวปฏิบัติเพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนของหน่วยงาน
          อย่างเป็นรูปธรรม ชัดเจน

      5.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
การรวมกลุ่มของบุคลากรของหน่วยงาน ในนาม “ ชมรม STRONG … ”
     1.  แนวทางการดำเนินกิจกรรมของชมรม STRONG …
     2.  รายชื่อสมาชิกของชมรม STRONG …
     3.  กิจกรรมการดำเนินงานของชมรม STRONG …
     4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^