หน่วยงานมีนโยบายและมีแนวปฏิบัติที่เคารพสิทธิมนุษยชนและศักดิ์ศรีของผู้ปฏิบัติงานมาตรการใน การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน

ไตรมาสที่ 2
    1.  บันทึกข้อความลงนามประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง  ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน 
         ดำเนินการตั้งแต่ไตรมาสที่1 ถึงไตรมาสที่ 2 (ระยะเวลาตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 ถึงเดือนมีนาคม 2565)

    2.  ประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ ในการทำงาน ข้อมูลประกอบคำถามตามข้อ 1.1 หรือข้อ 1.2
    3.  คู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศ
          ในการทำงานของหน่วยงาน

    4.  บันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศเจตนารมณ์การป้องกันและแก้ไขปัญหาการล่วง  ละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
         และคู่มือแนวปฏิบัติการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4
    1.  บันทึกข้อความรับทราบการรายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข  ปัญหาการล่วงละเมิดหรือคุกคามทางเพศในการทำงาน
         ของหน่วยงาน ตามแบบรายงานที่กำหนดดำเนินการให้เสร็จสิ้นในไตรมาสที่ 4 ผ่านระบบ GoogleForm 
         และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    2.  Print Screen หน้าจอ Google Form (ตามตัวอย่างในหน้า 91 เล่มคู่มือการ ประเมินฯ ) แนบตามข้อ 
          1. (รายงานการกำกับติดตามมาตรการป้องกันและแก้ไข ปัญหาการล่วงละเมิด หรือคุกคามทางเพศในการทำงานของหน่วยงาน
          หน้าจอ  Google Form)

    3.  นำ URL ที่ได้วางไฟล์ Print Screen หน้าจอ Google Form ไปวางในระบบ MITAS
    4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^