หน่วยงานมีแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบและแผนปฏิบัติการส่ง เสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรม ประจำปีของหน่วยงาน

 แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ  พ.ศ. 2565
           1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ   และลงนามในแผนแผนปฏิบัติการป้องกัน
               ปราบปรามการทุจริต และประพฤติมิ ชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
               และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

           2. แผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
               ที่ผ่านความเห็นชอบและลงนามอนุมัติโดยผู้ บริหารสูงสุดของหน่วยงาน ภายในเดือนพฤศจิกายน 2564

            3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงานประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
               1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน เพื่อขอความเห็นชอบอนุมัติ  และลงนามในแผน ฯ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                   และมีการขออนุญาตนำเผย  แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2. แผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 
                  (แบบฟอร์มที่ 1 ตามคู่มือ ฯ) ที่จัดส่งแผน ฯ ให้ศูนย์ปฏิบัติการต่อต้านการทุจริตกระทรวงสาธารณสุข ภายในวันที่ 15 พฤศจิกายน 2564

               3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^