หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการและระบบในการป้องกันการรับสินบน

ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
             1.  บันทึกข้อความลงนามคำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน  
             2.  คำสั่ง ประกาศ หรือข้อสั่งการ มาตรการการป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ ตามข้อมูลประกอบข้อคาถาม
                  ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนดที่มีการกาหนดกลไกการกำกับติดตาม

             3.  หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน
             4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4
              1.  บันทึกข้อความรับทราบ และรายงานสรุปผลการกำกับติดตามประกาศมาตรการ   การป้องกันการรับสินบนทุกรูปแบบ
                   ตามข้อมูลประกอบข้อคำถาม ประเด็นข้อ  1. ถึงข้อ 6. ตามที่หน่วยงานกำหนด

              2.  รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม ประกาศมาตรการการป้องกันการรับสินบน  ทุกรูปแบบ ประเด็นข้อ 1. ถึงข้อ 6. (แนบตามข้อ 1.)
              3.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^