Personnel

กลุ่มงานสนับสนุนวิชาการและบริการ

 • thumbnail

  นายทรงพล บุญเที่ยงตรง

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  นางสาวชุติมา สำราญพันธุ์

  นักวิชาการสาธารณสุขชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาววิจิตรา กำแพงงาม

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

^