รับสมัครคัดเลือกข้าราชการเพื่อย้ายเปลี่ยนสายงานและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพ ระดับปฏิบัติการ ในสังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน (โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลซับสมพงษ์)

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^