3. มีหลักฐานหนังสือแจ้งเวียน ตามข้อ 1. ถึงข้อ 2.

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^