ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

ประกาศ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์

รายเอียดตามลิงค์

>>> https://www.buengsamphanhealth.go.th/datas/file/1705996522.pdf <<<

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^