ประกาศ เรื่อง เลื่อนเวลาการสอบสัมภาษณ์ ผู้มีสิทธิ์ เข้ารับการคัดเลือกเพื่อแต่งตั้งให้รักษาการในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^