ประกาศ สถานที่และหลักการเกณฑ์สำหรับการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลรักษาการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการ รพ.สต.หนองแจง และ รพ.สต.ราหุล สสอ.บึงสามพัน จ.เพชรบูรณ์

ประกาศ สถานที่และหลักการเกณฑ์สำหรับการเข้ารับการคัดเลือกบุคคลรักษาการแทน ในตำแหน่งผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองแจง และผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลราหุล สังกัดสำนักงานสาธารณสุขอำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ รายละเอียด

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^