หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้ภายในหน่วยงาน เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อนโดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา

1.  หลักฐานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
       1.1.  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
       1.2  โครงการ
2.  รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้านทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
3.  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผล ประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตรต้านทุจริตศึกษา 
     ให้แก่บุคลากร ในหน่วยงาน และมีการ ขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

4.  รายงานผลการอบรมให้ความรู้เรื่องการป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน โดยใช้หลักสูตร ต้าน ทุจริตศึกษา ให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน
5.  ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม
6.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^