หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน

ไตรมาสที่  2
         1.  หน่วยงานมีการรายงานผลการส่งเสริมการปฏิบัติตามประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน : กรณีการ เรี่ยไรและกรณีการ
              ให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
             1.1  มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ  ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
                   และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ของหน่วยงาน

             1.2  มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จาก ระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
             1.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่  4
             1.1  มีบันทึกข้อความรับทราบการรายงานรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับ ของขวัญ หรือประโยชน์อื่นใด
                    และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์  ของหน่วยงาน

             1.2  มีรายงานการเรี่ยไรและการให้หรือรับของขวัญหรือประโยชน์อื่นใด ที่ได้จาก  ระบบ MSRS (แนบตามข้อ 1.)
             1.3  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^