หน่วยงานมีรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริต

ไตรมาสที่ 2
        การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน  
        ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บน  เว็บไซต์ของหน่วยงาน
                2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
                    ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

                3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
         การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม   คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565

                 3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
          การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน
          ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                 1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อทราบ และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
                 2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกัน ปราบ ปรามการทุจริตและประพฤติมิชอบของหน่วยงาน 
                     ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2564 ถึง 30 มีนาคม 2565)

                  3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
            การกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริมคุณธรรม ของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
                   1. มีบันทึกข้อความเสนอผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน และมีการขออนุญาตนำ เผยแพร่ บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                   2. รายงานผลการกำกับติดตามการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการส่งเสริม คุณธรรมของชมรมจริยธรรมของหน่วยงาน
                       ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (แบบฟอร์มที่ 2 ตามคู่มือ ฯ) รอบ 6 เดือน ภายในวันที่ 16 มีนาคม 2565

                   3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^