หน่วยงานมีการกำหนดมาตรการ และระบบในการป้องกันการรับสินบนในกระบวนการเบิกจ่ายยาตาม สิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาลข้าราชการ

 ไตรมาสที่ 2 หรือไตรมาสที่ 3
               1.  บันทึกข้อความลงนามคาสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ ตาม  ประกาศกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยเกณฑ์จริยธรรม
                    การจัดซื้อจัดหาและการ  ส่งเสริมการขายยา และเวชภัณฑ์ที่มิใช่ยาของกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ. 2564        
                    และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

               2.  คำสั่ง หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติ ฯ มีการกำหนดกลไกการกำกับ  ติดตาม ตามที่หน่วยงานกำหนด
               3. หลักฐานหนังสือแจ้งเวียน 
               4.  ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร 
               5.  ภาพถ่ายกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
               6. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 ไตรมาสที่ 4
               1.  บันทึกข้อความรับทราบรายงานสรุปผลการกำกับติดตาม คำสั่ง หรือประกาศ เรื่องแนวทางการปฏิบัติ ฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด
                2.  รายงานสรุปผลการกำกับติดตาม / คำสั่ง / หรือประกาศ เรื่อง แนวทางการปฏิบัติฯ ตามที่หน่วยงานกำหนด (แนบข้อ 1.)
                3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^