หน่วยงานของท่านเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของหน่วยงาน

           1.  มีหลักฐานการการจัดโครงการ / กิจกรรม ที่เปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงานตาม        
                ภารกิจของหน่วยงาน ที่ดำเนินการ ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 ถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565
                        1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติดาเนินโครงการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
                        1.2 โครงการ / กิจกรรม
            2.  มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วม วางแผนและร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็น
                 ตามภารกิจที่เลือก ผู้บริหารรับทราบ มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึกการประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุม ชัดเจน)

             3.  มีรายงานประชุมโครงการ / กิจกรรมที่แสดงชื่อผู้ใช้บริการ หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมาร่วม ดำเนินการ
                  ตามภารกิจที่เลือก ที่ผู้บริหารรับทราบ (มีการแสดงชื่อของผู้จดบันทึก การประชุม รวมทั้งจะต้องแสดงรายชื่อผู้เข้าร่วมการประชุมชัดเจน)

             4.  มีรายงานสรุปผลการติดตามประเมินผลโครงการ / กิจกรรม ตามภารกิจที่เลือกที่ผู้บริหารรับทราบ
             5.  มีภาพกิจกรรม ที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรมที่ชัดเจน
             6.  มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ สั่งการ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน (ข้อ 2. ข้อ 3. และข้อ 4.)
             7.  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^