หน่วยงานมีการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้างและพัฒนาทาง ด้านจริยธรรม และการรักษาวินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย


            1.  หลักฐานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมี          
                 วินัยรวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย ในรูปแบบ  การอบรมปกติ (On site) และ / หรือ รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์        
                 (On air) มีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน ประกอบด้วย
                       1.1  บันทึกข้อความขออนุมัติดำเนินโครงการ
                       1.2  โครงการ
              2.  รายชื่อผู้เข้าร่วมการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับ การเสริมสร้าง และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
                   รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

              3.  บันทึกข้อความเสนอผู้บริหารเพื่อรับทราบรายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายใน หน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง
                   และพัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัยรวมทั้งการ ป้องกันมิให้กระทาผิดวินัย มีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

              4.  รายงานการอบรมให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ภายในหน่วยงานเกี่ยวกับการเสริมสร้าง และ พัฒนาทางด้านจริยธรรมและการมีวินัย
                   รวมทั้งการป้องกันมิให้กระทำผิดวินัย

             5.  ภาพกิจกรรมที่ระบุวัน เวลา สถานที่จัดกิจกรรม ในรูปแบบการอบรมปกติ (On site) และ  / หรือ
                 รูปแบบการอบรมอิเล็กทรอนิกส์ (On air)

             6.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^