หน่วยงานมีการรายงานการประเมินและเกี่ยวกับการประเมินผลการปฏิบัติราชการของบุคลากรใน

ไตรมาสที่ 2 (รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564  (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

                  1.  บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                       (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                       มีการขออนุญาตนำเผย   แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน  หน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
                         (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                   3.  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ บุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                        (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                         รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (1 เมษายน 2564 – 30 กันยายน 2564)

                   4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 3 (รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

                   1.  บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                       (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                       มีการขออนุญาตนำเผย  แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน  หน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
                        (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                   3.  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ  บุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                         (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                         รอบ 1 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 ตุลาคม 2564 – 31 มีนาคม 2565)

                   4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน

ไตรมาสที่ 4 (รอบ 12 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  (1 เมษายน 2565 – 30 มกันยายน 2565)
                    

                  1.  บันทึกข้อความลงนามในประกาศผลการปฏิบัติราชการประจำปี ของบุคลากร ในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                       (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                       มีการขออนุญาตนำเผย  แพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

                   2.  ประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของบุคลากรใน  หน่วยงานระดับดีเด่น และดีมาก
                        (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราวและพนักงานกระทรวงสาธารณสุข

                   3.  หลักฐานประกาศรายงานการประเมินผลการปฏิบัติราชการประจำปีของ  บุคลากรในหน่วยงาน ระดับดีเด่น และดีมาก
                         (ข้าราชการ ลูกจ้างประจำ พนักงานราชการ ลูกจ้างชั่วคราว และพนักงานกระทรวงสาธารณสุข)
                         รอบ 2 ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 (1 เมษายน 2565 – 30 มกันยายน 2565)

                   4.  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^