MOIT4 หน่วยงานมีมาตรการ และวางระบบเพื่อส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

1.ประกาศเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุ ประจำปีของหน่วยงาน ภายใน 30 วันทาการ
     ระบุวันที่ที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณในช่องคำอธิบายชี้แจงประกอบหลักฐาน วันที่ที่ได้ทำการประกาศเผยแพร่ให้ชัดเจน
     1.1  บันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บน เว็บไซต์ของหน่วยงาน
     1.2  หนังสือจัดสรรงบประมาณของหน่วยงาน
     1.3  แผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565
     1.4  คำสั่งมอบหมายการปิดประกาศ หรือปลดประกาศ
     1.5  แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
2.รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด
    2.1  มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบ และมีการขออนุญาตนาเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
    2.2.  มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ตามข้อกำหนด
        2.2.1  งบลงทุน ทุกไตรมาส
                 - แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาส 2 งบลงทุน
        2.2.2  งบดำเนินงาน ทุกไตรมาส
                - แบบสรุปรายงานผลการดำเนินการจัดซืัอจัดจ้างประจำปี 2565 ไตรมาส 2 งบดำเนินงาน 
ไตรมาสที่ 3
     2.3  ายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
        2.3.1 มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
        2.3.2 มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
                - งบลงทุน ทุกไตรมาส   
                - งบดำเนินงานทุกไตรมาส
        2.3.3 มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
     2.4  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
3.  การป้องกันผู้ที่มีหน้าที่ดำเนินการในการจัดซื้อจัดจ้างเป็นผู้มีส่วนได้ส่วนเสียกับผู้ยื่นข้อเสนอหรือคู่ สัญญา
    3.1  มีบันทึกข้อความแจ้งเวียนประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วย                    
            แนวทางปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง                    
           พ.ศ. 2560 และมีการขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน

    3.2.  มีประกาศสานักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางปฏิบัติงานเพื่อ   
            ตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2560
           และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานใน              
           การเปิดเผยข้อมูลความขัดแย้งทางผลประโยชน์ของหัวหน้าเจ้าหน้าที่ เจ้าหน้าที่                
          และผู้ตรวจรับพัสดุจำนวน 2 แบบ คือ วงเงินเล็กน้อยไม่เกิน 100,000 บาท และวงเงินเกิน 100,000 บาท

   3.3  มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
ไตรมาสที่ 4
    รายงานผลของแผนการจัดซื้อจัดจ้างและการจัดหาพัสดุประจำปีของหน่วยงาน ตามรอบระยะเวลาที่กำหนด ดังนี้
      1. มีบันทึกข้อความรายงานผู้บริหารรับทราบและขออนุญาตนำเผยแพร่บนเว็บไซต์ของหน่วยงาน
      2. มีรายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปี 2565
           - 2.1 งบลงทุน ทุกไตรมาส   
           - 2.2 งบดำเนินงานทุกไตรมาส
       3. มีแบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์ของหน่วยงาน
 

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

No comments yet
ความคิดเห็น
^