รมช เปิด คลินิกการแพทย์แผนไทย สำนักงานสาธารณสุขอําเภอบึงสามพัน

^