ศึกษาดูงานการจัดตั้งหน่วยบริการสาธารณสุขในสำนักงานสาธารณสุขอำเภอ

^