รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนายชัยนุวัฒน์ ศรีบุญ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับบอน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์094 458 4376

อีเมล

^