รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวรสสุคนธ์ โสประดิษฐ

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.ซับบอน

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลกันจุ อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์095 307 7892

อีเมล

^