รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวปาริฉัตร เรืองประโคน

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.พญาวัง

ตำแหน่งนักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่19 หมู่ที่ 1 ตำบล พญาวัง อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์061 578 1598

อีเมล

^