รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวบุณฑริกา สวัสดี

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หนองแจง

ตำแหน่งเจ้าพนักงานสาธารณสุขปฏิบัติงาน

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลหนองแจง อำเภอบึงสามพัน จังหวัดเพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์090 456 4225

อีเมล

^