รายละเอียดของ บุคลากร

thumbnail

ชื่อ นามสกุลนางสาวพัสวี วาสนาวณิช

กลุ่มบุคลากรรพ.สต.หินดาดน้อย

ตำแหน่งพยาบาลวิชาชีพปฎิบัติการ

รายละเอียด

ที่อยู่ตำบลซับสมอทอด อำเภอบึงสามพัน เพชรบูรณ์ 67160

โทรศัพท์061 615 8924

อีเมล

^