Agency

รพ.สต.พญาวัง

 • thumbnail

  นายณรงค์ เนื้อไม้

  ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล

 • thumbnail

  นางสาวแน่งน้อง เนื้อไม้

  เจ้าพนักงานสาธารณสุขชำนาญงาน

 • thumbnail

  นายสิงหา อาจจีน

  พยาบาลวิชาชีพชำนาญการ

 • thumbnail

  นางสาวปาริฉัตร เรืองประโคน

  นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ

 • thumbnail

  นางบุญเรือน ฤทธิ์เต็ม

  ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่สาธารณสุข

^