ขออนุมัตินำสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง(แบบสขร.๑) เดือนเมษายน-มิย ๒๕๖7

เรื่องที่เกี่ยวข้อง

^