สาธารณสุขอำเภอบึงสามพันร่วมพิธีมอบขาเทียมพระราชทาน

^